PRIVACY POLICY VAN LA BELGIQUE GOURMANDE

Laatst bijgewerkt op dinsdag 22 mei 2018

Deze "Privacy Policy" regelt de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Belgique GOURMANDE BVBA met maatschappelijke zetel te Koninginnegallerij 17, 1000 Brussel en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BE0693936812 , (hierna: "BG").

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door de website te gebruiken, toegankelijk via het volgende adres: www.labelgiquegourmande.com (hierna “de Website”); door het solliciteren, het verzenden van een klacht, vraag of opmerking naar BG ; door het aangaan van een contractuele relatie met BG, verklaart u dat u kennis hebt genomen van deze Privacy Policy en dat u uitdrukkelijk akkoord gaat met de inhoud ervan en met de verwerking zelf.

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

1.1. BG leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

1.2. BG  stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

ARTIKEL 2 – PERSOONSGEGEVENS

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

  • Categorie 1 : zonder registratie op de Website: uw IP-adres en cookies aan de hand van Google Analytics;
  • Categorie 2: uw naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer (eventueel), adres (eventueel) en alle andere persoonlijke gegevens die u hebt opgenomen in ons contactformulier op de website of in uw e-mail rechtstreeks aan ons gericht;
  • Categorie 3: Uw naam (eventueel); voornaam (eventueel) en e-mailadres wanneer u zich via de Website aanmeldt voor onze nieuwsbrief;
  • Categorie 4: Uw geslacht, naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, leveringsadres, Bedrijf en BTW-nummer (desgevallend) wanneer u een bestelling plaatst via de Website.
  • Categorie 5: uw naam, voornaam, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnumer (eventueel), adres (eventueel) en alle andere persoonlijke gegevens wanneer u zich in één van de Belgique Gourmande-boetieks registreert als Belgique Gourmande Insider.

2.2. Belgique Gourmande kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

a. door het gebruik van cookies (zie hieronder);

b. wanneer u persoonlijke gegevens verstrekt om de Website te gebruiken;

c. Wanneer u persoonsgegevens verstrekt die nodig zijn voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen voordat een overeenkomst wordt gesloten.

d. die u opgegeven heeft, wanneer u zich hebt laten registreren in één van onze eigen boetieks.

ARTIKEL 3 – DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

3.1. Algemene doeleinden:

BG zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Categorie 1 : het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van BG om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
  • Categorie 2: Het beantwoorden van het bericht dat u ons stuurt via ons contactgedeelte. Met als rechtsgrond uw uitdrukkelijke toestemming;
  • Categorie 3: het verzenden van onze nieuwsbrieven en gerichte advertenties met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming als wettelijke basis;
  • Categorie 4: het toesturen van uw bestelling met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst waarom u hebt verzocht.

U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

3.2. Direct Marketing:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan BG uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot BG, haar producten en/of diensten. BG kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door BG bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

3.3. Doorgifte aan derden:

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van BG, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien BG failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van  BG geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

BG zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat BG uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

BG zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.4. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat BG uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. BG zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

ARTIKEL 4 – DUUR VAN DE VERWERKING

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen BG en U.

In geval u solliciteert voor een functie bij BG en u maakt ons in dat kader uw persoonsgegevens over, zullen wij deze persoonsgegevens bijhouden minstens tot aan het einde van de sollicitatieprocedure.

Indien uw profiel in aanmerking kan komen voor toekomstige vacatures en om u in voorkomend geval te kunnen contacteren zullen we uw gegevens tot 1 jaar na uw sollicitatie bewaren.  

Komt uw profiel niet in aanmerking en wordt u geen functie aangeboden, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen uit onze systemen op het einde van de sollicitatieprocedure.  

ARTIKEL 5 – UW RECHTEN

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan BG. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@labelgiquegourmande.com of per post naar Belgique Gourmande, Koninginnegallerij 17, 1000 Brussel, of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

5.7. Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat profiling.

Dit impliceert dat BG op basis van uw aankoophistoriek u gepersonaliseerde aanbiedingen en advertenties kan toesturen.

U hebt steeds het recht om zich kosteloos te verzetten tegen deze profiling. U kan dit doen door het verzenden van een e-mail naar info@labelgiquegourmande.com

5.8. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

 

ARTIKEL 6 – VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan BG aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot de Website. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

ARTIKEL 7 – TOEGANG DOOR DERDEN

7.1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

 

ARTIKEL 8 – COOKIES

Cette déclaration de cookie a été créée et mise à jour par CookieFirst.com.